Kruk emituje obligacje

lis 13, 2012
admin

Spółka Kruk podjęła decyzję o emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 30 mln zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakupy pakietów wierzytelności lub refinansowanie zadłużenia. Emisja zostanie przeprowadzona nie później niż do 31 grudnia 2012 roku.

Spółka podała, że w ramach programu emisji obligacji niezabezpieczonych wyemitowane zostanie nie więcej niż 30 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 01 spółki o wartości nominalnej 1 zł każda z terminem wykupu przypadającym na 48 miesięcy licząc od daty emisji, za którą przyjmuje się datę przydziału obligacji.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, natomiast ich oprocentowanie ustali zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu book – buildingu, w drodze odrębnej uchwały. Odsetki wypłacane będą co trzy miesiące.

Propozycje uczestnictwa w ofercie oraz objęcia obligacji skierowane będą do wybranych osób. Kruk zamierza starać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Jak podaje Kruk, na koniec września spółka posiadała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w wysokości 146 mln zł, zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 363 mln zł oraz zobowiązania z tytułu umów leasingu – 5 mln zł.

Kruk jest spółką zarządzającą wierzytelnościami, w minionym roku zainwestowała w nabycie pakietów wierzytelności 569 mln zł. W 2011 roku przychody spółki sięgnęły 274,03 mln zł, były wyższe o 67 proc. w skali roku.